2012 m. balandžio 5 d.

Radijo klubo „Švyturys“ VNS protokolas

Vakarų Lietuvos radijo klubo „Švyturys“ visuotinio narių susirinkimo
Protokolas

2012-03-24
Klaipėda


Susirinkime dalyvavo 19 klubo narių iš sąrašuose esančių 36 klubo narių.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Edvardas LY4LA
Susirinkimo sekretoriumi išrinktas Kęstutis LY1CT


Susirinkimo dienotvarkė:

1.Klubo prezidento metinė ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Klubo narių pasisakymai, diskusijos.
4. Klubo prezidento ir patarėjų darbo įvertinimas.
5. Klubo prezidento rinkimai.
6. Revizijos komisijos rinkimai.
7. Klubo prezidento patarėjų rinkimai.
8. Klubo veiklos tikslai 2012 – 2013 metams.
9. Repyterių techniniai ir finansiniai klausimai.
10. Kiti klausimai.

 
Klubo prezidentas Stanislovas LY1G pateiktoje ataskaitoje nurodė atliktus darbus. Pagrindinė klubo veikla 2011 metais buvo pasiruošimas LRMD sąskrydžiui Gargžduose, kuris buvo pravestas minimaliomis lėšomis ir buvo teigiamai įvertintas kitų kolegų.
Po to revizijos komisijos narys Kęstutis LY1CT pateikė Revizijos komisijos ataskaitą, klubo įstatų ir finansinių pažeidimų nėra. Apskaita tvarkinga.
Pasisakymuose Pranas LY2Q ir kiti kolegos pritarė pozityviam klubo prezidento ir patarėjų veiklos vertinimui.
Balsuota balsų dauguma už Prano pasiūlymą prezidento ir patarėjų veiklą įvertinti „gerai“.
Kęstučio LY1CT pasiūlymu buvo aptarta ir nuspręsta vieningu balsavimu palikti klubo prezidentą, revizijos komisiją ir patarėjus naujai kadencijai. Balsuota vienbalsiai.

Išrinkti:
Klubo prezidentas Stanislovas LY1G
Garbės prezidentas ir patarėjas Henrikas LY2TG

Patarėjai:
Justinas LY2SV
Žilvinas LY2SS

Revizijos komisija:
Andrius LY1AKM – komisijos pirmininkas
Kęstutis LY1CT – komisijos narys

Apie klubo veiklos 2012-2013 metams tikslus pasisakė Stanislovas LY1G ir kiti kolegos. Edvardas LY4LA išsakė nuomonę apie UTB veiklos sustiprinimą ir klubo komandos organizavimą darbui UTB varžybose lauko sąlygomis. Buvo nutarta sutelkti klubo UTB komandą lauko dienos ar kitoms varžyboms. Varžybų koordinatoriumi vieningai išrinktas Edvardas LY4LA.
Kęstutis LY1CT paragino kolegas aktyviau dalyvauti TB varžybose ir skirti klubui taškus, o taip pat iškėlė klausimą dėl klubo sąskrydžio organizavimo.
Buvo nuspręsta, pagal aplinkybes klubo sąskrydį surengti birželio pabaigoje.

Apžvelgiant kitus klausimus, buvo kalbėta apie UTB retransliatorių darbą, Valdemaras LY2QC pasisakė apie 2m retransliatoriaus technines problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Buvo balsuota ir vieningai pritarta retransliatoriaus neišjungti ir ieškoti techninių galimybių jo darbo pagerinimui.
Tarp kitų klausimų buvo svarstyti Garbės pirmininko Henriko LY2TG pasiūlymai dėl nario mokesčio ir klubo simbolių (konkrečiai – klubo vėliavos).
Pirmuoju klausimu vienbalsiai nutarta nario mokesčio nerinkti, bet atkreipti didesnį dėmesį į 2 procentų pajamų mokesčio pervedimą klubui ir kitas galimas aukas.
Antruoju klausimu nutarta pagaminti klubo vėliavą, kaip pagrindinį simbolį naudojant klubo ankstesnį ženklą, nekeičiant klubo Įstatų. Atsakingu, jam sutikus, išrinktas klubo prezidentas Stanislovas LY1G.


Susirinkimo pirmininkas Eduardas LY4LA

Susirinkimo sekretorius Kęstutis LY1CTSusirinkimo akimirkos: (ačiū Algimantui už foto)
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą