Klubo įstatai

Vakarų  Lietuvos radijo klubo 
"Švyturys" - Į S T A T A I 
 
 1. BENDROJI DALIS
  1.1. Radijo klubas „Švyturys“  (toliau vadinamas - klubas) yra savarankiška visuomeninė organizacija savanoriškumo principu jungianti Vakarų Lietuvos regione gyvenančius asmenis, kultivuojančius radijo sportą, radijo aparatūros konstravimą bei asmenis besidominančius radijo techniką, kompiuterine technika ir ryšiais. 1.2. Klubas, vystydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymų, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, šiais įstatais. 1.3. Klubas yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankuose.
  1.4. Klubas bendradarbiavimą  su fiziniais, juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ar susitarimu pagrindu. 1.5. Klubas gali jungtis į federacijas, sąjungas, asociacijas. 1.6. Klubas gali turėti savo simboliką. 1.7. Klubo pagrindinė veiklos kryptis - radijo mėgėjiška veikla. 1.8. Klubo veiklos teritorija Vakarų Lietuvos regionas. 1.9. Klubo veiklos trukmė neribojama. l.l0. Klubo buveinės adresas: Jaunimo 8, Kvietinių km., Klaipėdos rajonas. LT-96174. 2. KLUBO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. 2.1. Kultivuoti ir propaguoti radijo mėgėjišką veiklą, užimti įvairaus amžiaus ir profesijų žmones, organizuoti ir vienyti radijo mėgėjus ir jiems prijaučiančius asmenis aktyviai klubo veiklai, aktyvinti klubo narių darbą eteryje. 2.2. Įgyvendinant šiuos uždavinius ir tikslus, klubas vykdo šias funkcijas: 2.2.1. Bendradarbiauja su Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), Lietuvos radijo mėgėjų draugija (LRMD), Lietuvos radijo sporto federacija (LRSF), plėtoja tarptautinius ryšius su užsienio šalių radijo sporto klubais, federacijomis, asocijaciomis. Rengia bendrus renginius, rūpinasi savo narių dalyvavimu Lietuvos Respublikos ir užsienio radijo sporto organizacijų veikloje bei renginiuose. 2.2.2. Propaguoja naujas radijo sporto rūšis. 2.2.3. Organizuoja klubo nariams informaciją apie varžybas, diplomus, DX'us. 2.2.4. Organizuoja ir vykdo Klubo narių mokomąjį procesą. 2.2.5. Rūpinasi sporto bazes įkūrimu, plėtojimu bei panaudojimu. 2.2.6. Savarankiškai rengia ir tvirtina savo veiklos programą. 2.2.7. Rengia masines radijo sporto varžybas, sąskrydžius, sporto ir poilsio stovyklas, vysto ir populiarina radijo sportą ir kitas radijo mėgėjiškas veiklas. 3. NARYSTĖ 3.1. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, turintis radijo mėgėjišką leidimą darbui eteryje arba radijo stebėtojo šaukinį,asmenys besidominantys radijo sportu bei radijo konstravimu dalyvaujantys klubo veikloje,pripažįstantys klubo įstatus ir mokantys nustatytus klubo mokesčius.
  3.2. Klubo rėmėjai gali būti Lietuvos Respublikos, užsienio valstybės fiziniai arba juridiniai asmenys, teikiantis klubui materialinę ar kitokią paramą. 3.3. Asmuo norintis tapti klubo nariu, klubo prezidento vardu parašo prašymą. Prezidentas išnagrinėja šį prašymą ir apie priimtą sprendimą nedelsiant praneša pareiškėjui. 3.4. Klubo nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka nustatytą nario mokestį ar teikia paramą. 3.5. Klubo nariai turi teisę: 3.5.1. Rinkti ar būti išrinktam į klubo valdymo organus. 3.5.2. Teikti paklausimus klubo prezidentui. 3.5.3. Nustatyta tvarka naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, dalyvauti jo vykdomuose renginiuose. 3.5.4. Teikti pasiūlymus dėl darbo tobulinimo, renginių vykdymo bei jų aprūpinimo. 3.5.5. Gauti informaciją apie klubo veiklą. 3.5.6. Išstoti iš klubo narių, pateikus prašymą, ir atsiskaityti su klubu. 3.5.7. Balsuoti visuotiniame klubo narių susirinkime. 3.5.8. Būti paskatintas už aktyvią veiklą klube. 3.6. Klubo nariai privalo: 3.6.1. Laikytis klubo įstatų, savo veikloje vadovautis klubo visuotinio narių susirinkimo nutarimais.
  3.6.2. Privalo vykdyti RRT patvirtintas radijo mėgėjiškų stočių eksploatacijos ir naudojimo taisykles, o taip pat radijo mėgėjo etikos normas. 3.6.3. Mokėti nario mokestį, kurio dydį nustato klubo visuotinis susirinkimas. Nario mokestis sumokamas iš karto už kalendorinius metus. 3.6.4. Dalyvauti klubo veikloje. 3.6.5. Saugoti, tausoti, negadinti klubui nuosavybės ar naudojimo teise priklausančio turto. 3.7. Narystė gali būti nutraukiama savo noru arba visuotinio susirinkimo sprendimu, jeigu narys nesilaiko klubo įstatų. 3.8. Pašalintam arba išstojusiam iš klubo nariui sumokėti mokesčiai negrąžinami. 3.9. Narystės netenkama nuo prašymo apie išstojimą iš klubo pateikimo dienos arba sprendimo dėl pašalinimo iš klubo narių priėmimo dienos. 4. VALDYMO ORGANAI 4.1. Klubo valdymo organai yra visuotinis klubo narių susirinkimas ir klubo prezidentas. 4.2. Aukščiausias klubo valdymo organas yra visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Visuotinis klubo narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų klubo narių. Jei visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, už vienos valandos, toje pačioje vietoje, šaukiamas kitas visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek klubo narių jame dalyvauja .Visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, jei už juos balsavo ne mažiau kaip 2/3 dalyvavusių susirinkime klubo narių, paprasta balsų dauguma. 4.3. Neeilinis visuotinis klubo narių susirinkimas gali būti sušauktas prezidento iniciatyva arba pareikalavus daugiau kaip pusei klubo narių. 4.4. Visuotinis klubo narių susirinkimas turi teisę: 4.4.l. Priimti, keisti ar papildyti klubo įstatus. 4 4.2. Rinkli klubo prezidentą vienerių metų laikotarpiui. 4.4.3 Tvirtinti klubo veiklos programą ir darbo kryptis. 4.4.4. Tvirtinti metinę klubo finansinę, ataskaitą. 4.4.5. Nustatyti metinį klubo narių mokestį. 4.5.6. Priimti sprendimą dėl klubo reorganizavimo ar likvidavimo. 4.4.7. Nustatyti pagrindines lėšų panaudojimo kryptis.
       4.4.8. Spręsti visus klausimus, susijusius su klubo veikla.
       4.4.9 Išrinkti revizijos komisiją ir iždininką.
       4.4.10  Išrinkti klubo prezidento patarėjus.
       4.5. Laikotarpiu taip visuotinių klubo narių susirinkimų, klubui vadovauja klubo prezidentas.
  4.6. Klubo prezidentas turi teise: 4.6.1.  Organizuoti klubo darbą. 4.6.2. Klubo vardu sudarinėti sutartis su kitais - fiziniais ir juridiniais asmenimis. 4.6.3. Atstovauti klubą jo santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis. 4.6.4. Sušaukti visuotinį klubo narių susirinkimą. 4.6.5. Spręsti kitus su klubo kasdienine veikla susijusius klausimus. 4.7. Revizijos komisija tikrina klubo ūkinę - finansinę veiklą, kontroliuoja kaip naudojamos klubo materialinės ar finansinės lėšos ir apie atliktą darbą, ne rečiau kaip kartą metuose, atsiskaito visuotiniam klubo narių susirinkimui. 5.KLUBO TURTAS IR LĖŠOS. 5.l. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti įrenginiai, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu. 5.2. Klubo lėšas sudaro: 5.2.1. Narių ar klubo veikloje dalyvaujančių asmenų mokesčiai. 5.2.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų (paaukotos) lėšos. 5.2.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos. 5.2.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas klubo lėšas. 5.2.5. Skolinto kapitalo lėšos. 5.2.6. Valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms radijo sporto ir kitomis socialinėmis ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. 5.2.7. Fizinių ar juridinių asmenų, kaip parama klubui, perduotos lėšos. 5.2.8. Kitos teisėtai gautos lėšos. 5.3. Finansinius dokumentus pasirašo klubo prezidentas 5.4. Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Tokiu atveju, kai klubas nutraukia veiklą, turtą, likusį patenkinus visų kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis dirbusiais pagal darbo sutartis, visuotinio klubo narių susirinkimo nustatyta tvarka sunaudoja klubo nariai. 6. KLUBO VEIKLOS PASIBAIGIMAS 6.1. Klubo veikla gali pasibaigti teismui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą. 6.2. Klubo veikla gali būti nutraukta visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimu, jeigu už šį sprendimą balsavo ne mažiau kaip 2/3 dalyvavusių susirinkime klubo narių, paprasta balsų dauguma. 6.3. Visuotinis klubo narių susirinkimas, priėmęs sprendimą nutraukti klubo veiklą, skiria likvidavimo komisiją, kuri sprendžia klubo likvidavimo klausimus. 6.4. Klubo veikla gali pasibaigti priėmus sprendimą reorganizuoti klubą į kelias naujas organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos. 6.5. Visuotinis klubo narių susirinkimas, priėmęs sprendimą reorganizuoti klubą, skiria reorganizavimo komisiją, kuri sprendžia klubo reorganizavimo klausimus.

Klubo pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, spausdinami dienraštyje „Banga“ ir klubo interneto svetainėje.


 
  2009 metų birželio mėnesio 20 diena . 
  -----------------------------
  Klaipėdos apskrities radijo klubo „Švyturys“ visuotinio narių susirinkimo
  Protokolas
  2009-06-20
  Gargždai
  Susirinkimo pirmininku išrinktas klubo valdybos prezidentas Stanislovas Intas (LY1G) . Susirinkimo sekretoriumi išrinktas klubo valdybos narys Kęstutis Tamošaitis(LY1CT).
  Susirinkime dalyvavo 20 klubo narių iš sąrašuose esančių  36 klubo narių.
  Susirinkimo dienotvarkė:
  1. Įstatų pakeitimas.
  2. Išrinkimas į naujas pareigybes.
  3. Dėl įgaliojimų suteikimo.
  Klubo valdybos prezidentas pasiūlė pakeisti klubo įstatus, pateikdamas naują klubo įstatų redakciją. Siūloma pakeisti klubo pavadinimą, buveinės adresą, valdymo organus. Klubo valdybos prezidentas St. Intas informavo susirinkimo dalyvius, apie naują klubo įstatų redakciją kuri buvo pasiūlyta valdybos narių. Visi valdybos nariai aktyviai dalyvavo įstatų kurime.
  1. Siūlomi tokie įstatų pakeitimai:
  1. Klubo pavadinimą „Klaipėdos apskrities radijo klubas „Švyturys“ siūloma keisti į „Vakarų Lietuvos radijo klubas „Švyturys“;
  1. Klubo buveinės adresą Danės g. 23 - 47 Klaipėda , 5800 siūloma keisti į Jaunimo 8, Kvietinių km., Klaipėdos rajonas. LT-96174;
  2. Valdymo organuose panaikinti valdybą;
  3. Vadymo organuose panaikinti valdybos prezidento pareigybę;
  4. Valdymo organuose panaikinti revizoriaus pareigybę;
  5. Naujų įstatų valdymo organuose įsteigti klubo prezidento pareigybę;
  6. Naujuose įstatuose įsteigti patarėjų pareigybes;
  7. Naujuose įstatuose įsteigti iždiniko pareigybę;
  8. Naujuose įstatuose įsteigti revizinę komisiją.
   Pasisakė Hendrikas Dulkė . Jis siūlė pritarti šiems  įstatų pakeitimams kadangi pasikeitė klubo vadovybė . Vis sunkiau sukviesti klubo narius į visuotinius klubo narių susirinkimus, kadangi dalis klubo narių gyvena kituose miestuose.
   Pasisakė Kęstutis Tamošaitis. Jis pasiūlė pritarti įstatų pakeitimui.
   Visuotinis narių  susirinkimas vieningai balsavo dėl pasiūlytų klubo įstatų pakeitimų.
   Nutarta: priimti Vakarų  Lietuvos radijo klubo „Švyturys“  įstatus.
  1. Klubo valdybos prezidentas Stanislovas Intas, įsigaliojus naujiems įstatams pasiūlė panaikinti valdybos, valdybos prezidento ir revizoriaus pareigybes.
   Visuotinis narių susirinkimas vieningai pritarė pateiktam pasiūlymui.
   Klubo valdybos prezidentas Stanislovas Intas, reamiantis naujais įstatais, pasiūlė išrinkti klubo prezidentą, iždininką, revizijos komisiją ir klubo prezidento patarėjus . Šios pareigybės pradeda veikti įsigaliojus naujiems įstatams.
   Hendrikas Dulkė pasiūlė šias kandidatūras:
   Klubo prezidentu – Stanislovą  Intą;
   iždininku – Ruslaną Ked;
   revizijos komisijos pirmininku – Andrių Kuliną, nariu – Kęstutį Tamošaitį;
   klubo prezidento patarėjais – Justiną Telšinską, Žilviną Atkočiūną.
   K. Tamošaitis pasiūlė išrinkti tris patarėjus ir papildomai pateikė H. Dulkės kadidatūrą prezidento patarėju.
   Visuotinis narių susirinkimas vieningai pritarė pateiktoms kandidatūroms.
   Nutarta: klubo prezidentu išrinktas Stanislovas Intas, a/k. 35001020228, iždininku išrinktas Ruslanas Ked; revizijos komisijos pirmininku išrinktas Andrius Kulinas, revizijos komisijos nariu išrinktas Kęstutis Tamošaitis; klubo pezidento patarėjais išrinkti: Justinas Telšinskas, Žilvinas Atkočiūnas, Henrikas Dulkė.
  1. Dėl įgaliojimo suteikimo įregistruoti pakeistus juridinio asmens dokumentus Valstybinės Įmonės registro centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
         Visuotinis narių susirinkimas įgaliojo Stanislovą Intą pateikti dokumentus tikrinimui.
  Nutarta: Įgaliotas Stanislovas Intas pasirašyti Vakarų Lietuvos radijo Klubas “Švyturys” įstatus, įstatus įreistruoti Valstybinės įmonės registro centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų register, atstovauti klubą notaro biure pateikiant notarui pakeistus juridinio asmens steigimo dokumentus.
   Nauja įstatų redakcija pridedama.   
   Susirinkimo pirmininkas                                                    Stanislovas Intas   
   Susirinkimo sekretorius                                                     Kęstutis Tamošaitis